Základná škola Streženice

Základná škola s materskou školou, Hlavná 83, Streženice, IČO: 54625041

 

Organizácia vyučovania v šk. roku 2022/23

V šk. roku 2022/23 navštevuje ZŠ Streženice 32 žiakov v dvoch triedach. V I. triede sa vyučujú žiaci 2.a 4. ročníka a  v II. triede sa vyučujú žiaci 1. a 3. ročníka. Organizácia vyučovania je dvojtriedna. Vyučovací jazyk –slovenský. Typ školy- neplnoorganizovaná, štátna škola.

Žiaci sa vyučujú podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED1.

V školskom klube detí je zapísaných 32 žiakov.

Personálne obsadenie školy: 

Riaditeľka školy:                 Mgr. Eva Šedíková     

Tel. kontakt: 042/ 46 75 101, 0907 798 947 

Email: zsstrezenice@obecstrezenice.sk

Učiteľky:                   Mgr. Jana Filová 

                                  kvalifikovaná, triednictvo v II. triede – 2. a 4.   ročník

                                 Mgr. Anna Kotočová 

                                  kvalifikovaná, triednictvo v  I. triede – 1. a 3. ročník

Vychovávateľka:      Jana Janošková     

                                   kvalifikovaná, v ŠKD

Náboženská výchova: Mgr. Marián Žemľa, kvalifikovaný, vyučuje náboženskú výchovu  

Monika Balážová : školníčka, upratovačka.

 

Organizácia školského vyučovania

Pondelok - 06:30h. - 15:45h.

Utorok     - 06:30h. - 15:45h.

Streda     - 06:30h. - 15:45h.

Štvrtok    - 06:30h. - 15:45h.

Piatok     - 06:30h. - 15:30h.

Školský klub detí:

Pondelok - 06:30h. - 07:30h.  a 11:20h. - 15:45h.

Utorok     - 06:30h. - 07:30h.  a 12:15h. - 15:45h.

Streda     - 06:30h. - 07:30h.  a 11:20h. - 15:45h.

Štvrtok    - 06:30h. - 07:30h.  a 12:30h. - 15:45h.

Piatok     - 06:30h. - 07:30h.  a 11:20h. - 15:30h.

Prehľad o počte žiakov v jednotlivých ročníkoch: 

1. ročník                           13 žiakov

2. ročník                           9 žiakov

3. ročník                           5 žiaci

4. ročník                           5 žiaci

                       Spolu :     32 žiakov

ŠKD                         32   žiakov

Povinne voliteľné predmety

Náboženská výchova rím.-kat.:   .... žiakov

Etická výchova: .... žiak

Záujmové krúžky:

Krúžok

Vedúci 

  Deň

1. Zábavná angličtina pre 1. a 3. ročník

Mgr. Eva Šedíková

pondelok 13:30 - 14:30 hod.

2. Konverzácie v angličtine pre 3., 4. ročník

Mgr. Eva Šedíková

utorok 12:45 - 14:30 hod.

3. Hasičská

p. Naňák

utorok od 15h.

4. Počítačový 3. a 4. ročník

Mgr. Eva Šedíková

streda 12:45 - 14:30 hod.

5. Športovo - turistický 

Mgr. Eva Šedíková

štvrtok 12:45 - 14:30 hod.

6. Futbalový

p. Rypák Tomáš

piatok od12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021/2022

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022