Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté Obecným zastupiteľstvom v Streženiciach si môžete pozrieť, príp. stiahnuť.

VZN č. 1/2022 o záväzných častiach "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Streženice - návrh

Dokument na stiahnutie

zverejnené dňa 07.11.2022

 

 

Dodatok č. 10 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č.1/2008
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č.10 k VZN obce Streženice 1/2008
- zverejnené dňa 09.08.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2021   
-o chove, vodení a držaní psov na území obce Streženice
VZN č. 1/2021 - dokument
schválené OZ dňa 23.04.2021

Dodatok č. 9 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č.1/2008

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č.9 k VZN obce Streženice 1/2008
- schválene OZ dňa 28.06.2021

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2021

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice

VZN č. 2/2021 - dokument 

- schválene OZ dňa 10.12.2021

Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015: 
- o určovaní názvov v obci Streženice
Dodatok č. 1 k VZN 01/2015 - dokument  
schválené OZ dňa 16.06.2020


Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 1/2020
- nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VZN -1/2020 o nakladaní s komunálnými odpadmi - dokument    
schválené OZ dňa 11.12.2020


Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 2/2014
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatku č. 3 k VZN -2/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dokument            
schválené OZ dňa 11.12.2020

VZN obce Streženice  č. 1/2019
- o udeľovaní čestného občianstva obce Streženice
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014:  
-o ogranizovaní miestneho referenda
VZN č. 01/2018 - dokument
VZN obce Streženice  č. 1/2019   -   NÁVRH - dokument
- schválené OZ 24.04.2019


Dodatok č. 8 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č.1/2008
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č.8 k VZN obce Streženice 1/2008
- schválené OZ 22.06.2019


VZN č. 2/2019 o záväzných častíach Zmien a doplnov č.1  Územného plánu obce Streženice
VZN 2/2019 - Zmeny a doplnky č.1 UPN-O Streženice
- dokument schválený OZ 24.10.2019


Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Streženice č. 2/2014
- o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Dodatok č.2 k VZN obce Streženice 2/2014
- schválené OZ 09.12.2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014:
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2014 - dokument
- dokument schválený OZ 13.12.2018

Dodatok č. 6  k  VZN  obce  Streženice  č. 1/2008
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č. 6  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008  
- dokument schválený OZ 09.03.2017
 

Dodatok č. 7  k  VZN  obce  Streženice  č. 1/2008
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č. 7  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008
- dokument schválený OZ 28.08.2017


VZN obce Streženice  č. 1/2017
- o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií
v čase volebnej kampane na území obce Streženice
VZN obce Streženice č. 1/2017 - dokument na stiahnutie
- dokument schválený OZ 16.11.2017
 

Dodatok č. 1  k  VZN obce Streženice  č. 2/2012
- o sociálnych službách v obci Streženice
Dodatok č.1 k VZN obce Streženice č. 2/2012 - dokument na stiahnutie
- dokument schválený OZ 16.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2016:
- Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Streženice
VZN 01/2016 - dokument
- schválený OZ 17.05.2016
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2016:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice
VZN 02/2016
- dokument schválený OZ 17.05.2016
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 03/2016:
- o poskytovaní dotácie
VZN 03/2016
- dokument schválený OZ 21.11.2016
 

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015:
- o určovaní názvov v obci Streženice
Dodatok č. 1 k VZN 01/2015
- dokument schválený OZ 21.11.2016
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 04/2016:
- o záväzných častiach "ÚPN-O Streženice
VZN 04/2016
- dokument schválený OZ 15.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2015: 
- o určovaní názvov v obci Streženice
VZN 01/2015 - dokument zo dňa 30.04.2015


Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2015:
- ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice
VZN 02/2015 - dokument zo dňa 30.11.2015 
- dokument schválený OZ 14.12.2015

 

Dodatok č. 5  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008   - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Dodatok č. 5  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Streženice  č. 1/2008
- dokument schválený OZ 14.12.2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2014:
- o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciach
VZN 01/2014 - dokument zo dňa 01.09.2014

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2014:
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
VZN 02/2014 - dokument zo dňa 13.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2013:
- o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice
VZN 01/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Streženice č. 02/2013
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Streženice
VZN 02/2013 - dokument zo dňa 01.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 01/2012:
- o sociálnych službách v obci Streženice
VZN 01/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 02/2012:
- o niektorých podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Streženice
VZN 02/2012 - dokument zo dňa 01.08.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 1/2008:

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


VZN - 1/2008 - dokument zo dňa 01.09.2008
Dodatok č. 1 k VZN 1/2008
Dodatok č. 2 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2011
Dodatok č. 3 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2012
Dodatok č. 4 k VZN 1/2008 zo dňa 01.09.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 3/2008:

VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice. 

Dodatok č.1 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.

Dodatok č.2 k VZN 03/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice.