Výberové konanie na riaditeľa/ľku Základnej školy s materskou školou

Obec Streženice

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie

 

riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou –

Hlavná 83, Streženice, IČO: 54625041

s predpokladom nástupu 02.11.2022

 

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • znalosť školskej legislatívy a znalosť problematiky riadenia školy,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
 • zdravotná spôsobilosť,
 • uvítame ovládanie cudzieho jazyka,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12.10.2022 (streda) do 16:30 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ“ a v ľavom hornom rohu „Neotvárať!“ na adresu:

 

Obec Streženice

Školská 152

020 01 Streženice

 

Termín a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Streženice, 12.09.2022                                                          Ing. Juraj Hrišo

                                                                                                starosta obce

 

 

Dokument na stiahnutie