Verejná vyhláška ZaD č.2 ÚPNO

OBEC   STREŽENICE

Školská 152, 020 01 Streženice

 

Č.j. 789/2021-004-TA1                                                              Streženice,  12. septembra 2022

Vybavuje : odborne spôsobilá osoba - Ing. Marcela Čelková, tel.: 0905 572 709,

                    e-mail: marcela.celkova@icloud.com

 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Oznámenie

o prerokovaní  Návrhu ZaD č. 2 Územného plánu obce Streženice

 

Obec Streženice, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Hrišom, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie – ZaD č. 2 Územného plánu obce Streženice podľa § 4 ods. 3, písm.ch) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel v súlade s § 22 ods. 1) stavebného zákona    oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti

VEREJNOU   VYHLÁŠKOU

že dňom 12.9.2022 začína prerokovanie

 

návrhu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Streženice

v termíne od 12.9.2022  do  11.10.2022.

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky podať písomne  poštou na adresu  Obec Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice, alebo osobne na Obecnom úrade Streženice do 30 dní odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky, alebo poslať poštou do posledného dňa jeho zákonom predpísanej lehoty vyvesenia. Na námietky alebo pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať.

           

Návrh ZaD č. 2 ÚPN-O Streženice je spracovaný v grafickej a textovej časti, výkresová časť je zverejnená na úradnej tabuli obce Streženice a na internetovej stránke www.obecstrezenice.sk.

 

V prípade potreby možno podrobnejšie informácie získať na Obecnom úrade Streženice, e-mailom, osobne alebo telefonicky v pracovné dni.

                                                                                                                   Ing. Juraj   H r i š o  

                                                                                                                          Starosta  obce

Vyvesené dňa : 12.9.2022

Zvesené dňa    : 11.10.2022

Zmeny a doplnky č. 2 - dokument na stiahnutie - textová časť 

Zmeny a doplnky č. 2 - dokument na stiahnutie - grafická časť