Oznamy obce

OBEC   STREŽENICE

Školská 152, 020 01 Streženice

 

Č.j. 789/2021-004-TA1                                                              Streženice,  12. septembra 2022

Vybavuje : odborne spôsobilá osoba - Ing. Marcela Čelková, tel.: 0905 572 709,

                    e-mail: marcela.celkova@icloud.com

 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Oznámenie

o prerokovaní  Návrhu ZaD č. 2 Územného plánu obce Streženice

 

Obec Streženice, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Hrišom, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie – ZaD č. 2 Územného plánu obce Streženice podľa § 4 ods. 3, písm.ch) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel v súlade s § 22 ods. 1) stavebného zákona    oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti

VEREJNOU   VYHLÁŠKOU

že dňom 12.9.2022 začína prerokovanie

 

návrhu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Streženice

v termíne od 12.9.2022  do  11.10.2022.

Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky podať písomne  poštou na adresu  Obec Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice, alebo osobne na Obecnom úrade Streženice do 30 dní odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky, alebo poslať poštou do posledného dňa jeho zákonom predpísanej lehoty vyvesenia. Na námietky alebo pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať.

           

Návrh ZaD č. 2 ÚPN-O Streženice je spracovaný v grafickej a textovej časti, výkresová časť je zverejnená na úradnej tabuli obce Streženice a na internetovej stránke www.obecstrezenice.sk.

 

V prípade potreby možno podrobnejšie informácie získať na Obecnom úrade Streženice, e-mailom, osobne alebo telefonicky v pracovné dni.

                                                                                                                   Ing. Juraj   H r i š o  

                                                                                                                          Starosta  obce

Vyvesené dňa : 12.9.2022

Zvesené dňa    : 11.10.2022

Zmeny a doplnky č. 2 - dokument na stiahnutie - textová časť 

Zmeny a doplnky č. 2 - dokument na stiahnutie - grafická časť

Obec Streženice

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie

 

riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou –

Hlavná 83, Streženice, IČO: 54625041

s predpokladom nástupu 02.11.2022

 

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • znalosť školskej legislatívy a znalosť problematiky riadenia školy,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
 • zdravotná spôsobilosť,
 • uvítame ovládanie cudzieho jazyka,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12.10.2022 (streda) do 16:30 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ“ a v ľavom hornom rohu „Neotvárať!“ na adresu:

 

Obec Streženice

Školská 152

020 01 Streženice

 

Termín a miesto výberového konania uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní bude oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

Streženice, 12.09.2022                                                          Ing. Juraj Hrišo

                                                                                                starosta obce

 

 

Dokument na stiahnutie

Obecný úrad Streženice Vám oznamuje, že všetky potrebné informácie k voľbám do orgánov samosprávny obci a krajov nájdete v časti:

https://obecstrezenice.sk/samosprava/volby-oso-osk-2022