Sadzby dane z nehnuteľností a poplatky

Pozemky: hodnota pôdy
za 1 m2
ročná sadzba dane
A/  Orná pôda, ovocné sady 0,2788 1,00 % zo základu dane
B/  Trvale trávnaté porasty 0,0514 1,00 % zo základu dane
C/  Záhrady 1,32 1,00 % zo základu dane
D/  Lesné pozemky 0,27 1,00 % zo základu dane
F/  Zastavané plochy a nádvoria 1,85 1,00 % zo základu dane
G/  Stavebné pozemky 18,58 1,00 % zo základu dane
H/  Ostatné plochy 1,85 1,00 % zo základu dane

 

Stavby:

- stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
  príslušenstvo k hlavnej stavbe
0,30  €/m2
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky 0,30  €/m2
- stavby rekreačných a záhradkárskych chát 0,50  €/m2
- samostatne stojace garáže 0,40  €/m2
- priemyselné stavby 3,00  €/m2
- stavby na podnikateľ. činnosť, skladovanie
  a administratívu
3,00  €/m2
- ostatné stavby 0,50  €/m2

 

Sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podzemné a nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Poplatky za prenájom: ( od 01.01.2023 bude nový cenník )

Zasadačka DK:

prízemie – reprezentačné akcie 30,-
poschodie – akcia bez kuchyne 100,-
poschodie – akcia s kuchyňou 150,-

 

Sála DK:

stužková 400,-
diskotéka, zábava 350,-
ples 300,-
svadba – občania obce 230,-
svadba – cudzí občania 300,-
životné jubileum - občania obce 150,-
životné jubileum - cudzí občania 230,-
kar 100,-
nezisk. organizáciam obce 1 akcia -    
ďalšie akcie nezisk. organizáciam obce 200,-
popravky - občan obce 20,-
popravky - cudzí občan 100,-
iné rôzne akcie podľa dohody

 

hasičská zbrojnica -  za 1 akciu                            100,-

Poplatky boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018

Cenník je platný od 1.4.2019 do 31.12.2022

 

Obecný úrad v rámci prenájmu zapožičiava aj návleky na stoličky v počte 150ks.
Cena za zapožičanie návleku na 1 stoličku je 1,00€
Cena za zapožičanie sukne na  švédsky stôl je 10,00€ za 1kus (máme 5ks)

 

Poplatky za pracovné úkony:

vydanie výpisu uznesenia OZ, kópie nariadenia obce 1,70
miestne zisťovanie obecných komisií na podnet účastníka konania 16,50
vyhotovenie fotokópie formátu A4 – jednostranne 0,10
obojstranne 0,20
formátu A3 -  jednostranne 0,20
obojstranne 0,40
vyhlásenie v obecnom rozhlase samostatne 1,70
vyhlásenie v obecnom rozhlase s poplatkom za užív. verej. priestranstva 5,00