Materská škola Streženice - zápis dieťaťa

Zápis nových detí do Materskej školy Streženice

Materská škola Streženice v zmysle § 59 zákona č. 255/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že zápis detí sa bude konať v dňoch :

12.5.2022  v čase od 8.00 do 13.00 hod.

19.5. 2022 v čase od 11.00 do 15.30 hod.  

So sebou priniesť : rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu 

Prihlášku do materskej školy si môžete prevziať priamo v materskej škole od 6,30 hod do 15,30 hod. alebo na webovom sídle obce Streženice www.obecstrezenice.sk.   

Žiadosť na stiahnutie

Prihlášku môžete doručiť buď osobne, prípadne zaslať elektronicky na:  msstrezenice@azet.sk.

Do materskej školy sa prijímajú deti:

- ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, čiže dovŕšili  vek 5 rokov

- deti, ktoré  pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Do materskej školy sa prijímajú aj deti mladšie ako  3 roky pokiaľ to povoľuje kapacita MŠ a ak má  dieťa vytvorené samoobslužné a hygienické návyky. Prijímanie detí je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0917814644